top of page

Flour Product range

Flour

Fasting Flour (Upwas Atta)

Instant Mix Flour

1. Wheat Flour

2. Maida Flour

3. Rice Flour

4. Bajri Flour

5. Juwar Flour

6. Bhakhri Flour
7. Multi Grain Flour
8. Dhokla Flour
9. Sharbati FLour
10. Raggi Flour

1. Urad Flour

2. Sattu Flour

3. Soyabean Flour

4. Oats Flour

5. Corn Flour

6. Papad Flour
7. Idali rava
8. Mathiya Flour

1. Methi Thepla Mix

2. Idali Mix

3. Khaman Mix

4. Gota Mix

5. Dhokla Mix

6. Gulabjamun Mix

7. Mathiya Instant Mix

9. Chorafari Instant Mix

10. Sambhar Instant Mix

1. Mix Farali Flour

2. Rajgira Flour (Amaranth Flour)

3. Moraiyo Flour (Barnyard Millet Flour

4. Instant Farali Idali Flour

5. Instant Farali Dhokla Flour

6. Kuttu Flour

7. Shingoda Flour

8. Mugo Flour ( Cassava Flour)

whatsapp icon logo.png
bottom of page